Intro

In zijn oude glorie herstellen, creëren, respecteren, nieuw leven inblazen… voor sommige mensen is het een passie om van de wereld een mooiere plaats om leven te maken.

Of het nu om het herstellen van de gebroken mens en zijn gehavende psyche gaat of om het weer in ere herstellen van zijn prachtige kunnen in de creatie van een kasteel, een kunstwerk, een schilderij, een eigen boek schrijven, ambachtelijke creaties… beiden vragen passie, inleving, respect, oog voor schoonheid, doorzetting, moed en het geloof in het kunnen van de mens.

De pijn van het aanschouwen van een afkalvende mens is dezelfde verscheurende pijn bij het zien van een verloederend kasteel. Beiden zijn creaties. In elke mens huist een kasteel. Kastelen dienen door respectvolle mensen bewoond te worden.

Het is dus ook onze passie om mensen opnieuw in contact te brengen met hun feitelijke kunnen in een omgeving die door creatieve geesten tot stand is gebracht.

Dat brengt ons bij de eerste tekenen van beschaving: schrijven, tekenen en alles wat bij het ambachtelijke creëren hoort. Maar evengoed en bovenal, het terug in contact brengen van de mens met zichzelf en zijn eindeloze wijsheid.

Onze vereniging ICMA²C wil zich naast de therapeutische inzet nu ook verder toeleggen op het opnieuw tot leven brengen van het oorspronkelijke kunnen van de mens. Altijd met het oog op herstel. Wij doen dit onder andere ook door mensen weer in contact te brengen met zichzelf door het leren schrijven van een eigen boek, het op schrift zetten van zijn diepe zielenroerselen, zijn gekoesterde fantasieën, zijn wil tot delen met anderen, zijn bijdrage tot het verrijken van onze maatschappij.

Er zijn vele manieren van communiceren. Vincent Van Gogh, Rubens, Van Eyck… communiceerden door middel van hun prachtige schilderijen. Godin, Avi Keenan, Louise Bourgeois, Begga d’Haese, Constant Permeke… brachten hun passie over via hun beeldhouwkunst.

Ontelbare muzikanten slagen erin om diepgaande conversaties te voeren door middel van hun hartverwarmende muziek. 

Het eerste zo noodzakelijke is om te praten. Communiceren over soms pijnlijke onderwerpen is soms moeilijk. Daar staat “Let’s talk about it” voor. Manieren vinden om onszelf te begrijpen. De gepaste informatie lezen. De juiste woorden vinden die de sleutel zijn om de poort naar je eigen gedachten en gevoelens te openen.

Het is niet moeilijk. Eigenlijk is het gemakkelijk. ‘Let’s talk about it’, kan dat kleine Lichtje zijn dat je nodig hebt om je weg te vinden uit de verwarring en dat je kan leiden naar het leven waar je altijd van gedroomd hebt.

To restore in its former glory, create, respect, revive… for some people it is a
passion to make the world a better place to live.

Whether it is the recovery of the broken person and his battered psyche or to restore the honor of his beautiful abilities in the creation of a castle, a work of art, a painting, writing a book, craft creations… both ask for passion , empathy, respect, eye for beauty, perseverance, courage and the belief in the ability of man.

The pain of beholding a calving man is the same shredding pain when seeing a deteriorating castle. Both are creations. There is a castle in every person. Castles must be inhabited by respectful people.

It is therefore also our passion to bring people back into contact with their actual ability in an environment created by creative and human minds.

Our ICMA²C association, in addition to its therapeutic efforts, now also wants to focus on revitalizing the original ability of humans. Always with a view to recovery. We do this by bringing people back into contact with themselves by learning to accept themselves, love themselves, listening to this so important inner voice, but also to show them how to write their own books, writing down their deep soul stirrings, their cherished dreams, their will to share with others, their contribution to the enrichment of our society.

There are many ways of communicating. Vincent Van Gogh, Rubens, Van Eyck… communicated through their beautiful paintings. Goddess, Avi Keenan, Louise Bourgeois, Begga d’Haese and Constant Permeke… conveyed their passion through their sculpture.

Countless musicians manage to conduct in-depth conversations through their heartwarming music.

So, the first thing we need to do is to talk. Communicate about sometimes difficult issues. That’s what ‘Let’s talk about it’ is. Finding ways to understand oneself. Reading the right nformation. Finding the words that open the gate to your own mind and feelings.

It is not difficult. In fact it is easy. Let’s talk about it could be that tiny little Light you need to find your way out of confusion and guide you to the life you always dreamt of.